رابطه اشرافی گری و استکبار در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

انسان برای رسیدن به فلاح و رستگاری لازم است موانع آن را خوب شناخته و از پیش پای خود بردارد. یکی از موانع، بلکه بزر گترین مانع، استکبار، به معنای اصرار بر نشنیدن سخن حق و پذیرش دعوت الهی است. پژو هش های زیادی دراین باره صورت گرفته و عوامل ایجاد چنین حالتی برای انسان بیان شده است. قرآن کریم بزرگترین گروه از مردمی که در برابر حق، جبه هگیری کرده و به طرق مختلف درصدد ضربه زدن به آن بوده را گروه «ملأ » و «مترفین » ذکر کرده است. همنشینی واژه «ملأ » و «استکبار » در آیات قرآن مؤید این مطلب است. استکبار این گروه به جایی رسیده که جلسه مشورتی برای قتل پیامبران تشکیل داده، آیات الهی را تکذیب کرده و معاد را انکار می کنند. پژوهش حاضر به این ویژگی زندگی اشرافی در آیات قرآن پرداخته و عواقب خوی استکباری به وجودآمده از این نوع سبک زندگی را به روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها