نویدهای قرآنی به فرجام خوش تاریخ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بحث از تاریخ، جنبه های مختلفی دارد که هرکدام می تواند موضوع مقاله یا کتاب مستقلی قرار گیرد. یکی از مهم ترین این جنبه ها، فرجام تاریخ است که برخی آن را تاریک و بد فرجام می دانند و برخی روشن و نویدبخش می خوانند. با توجه به اینکه اظهار نظر از آینده تاریخ، نوعی آینده گویی است و آینده گویی تنها از معمار هستی و پیامبران الهی ساخته است و بس، ما در این جستار بدون توجه به ایده دیگران، آیات قرآن را ملاک قرار می دهیم و آینده تاریخ را تنها از نظرگاه این کتاب آسمانی تحلیل و تفسیر می کنیم و در ادامه با نویدهای قرآنی به فرجام خوش تاریخ و آینده بشر آشنا خواهیم شد و سرانجام با ذکر جلو های از خوش فرجامی تاریخ، این مقاله را به پایان می بریم.

کلیدواژه‌ها