بررسی عوامل اعتقاد مستشرقان به غیر الهی بودن ماهیت وحی رسالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرسه تخصصی قرآن وعترت

2 دانشیار گروه علوم قرآن وحدیث دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از مسائل مهم مورد مناقشه میان مسلمانان ومستشرقان، ماهیت وحی رسالی علی‌الخصوص درمورد پیامبر اسلام6 است.مستشرقان بخلاف اغلب مسلمانان قائل به ماهیتی غیر الهی برای وحی شده‌اند ونظریات متفاوتی که حاصل پیش فرض های غیر الهی است، ارائه کرده‌اند.گرداورنده ابتدا نظریات مستشرقان را باتوجه به عامل موثر در آنها در دو دسته الهی وغیر الهی دسته‌بندی کرده، وسپس عوامل دخیل در غیر الهی بودن ماهیت وحی را در دو عامل انسانی ومحیطی- زمانی بررسی نموده ودر ادامه وبا رویکردی نقّادانه به اشکال‌یابی نظریات پرداخته است. با توجه به ویژگی‌های پیامبر اکرم6، محیط و زمان نزول و هم‌چنین متن قرآن کریم، غیرالهی بودن ماهیت وحی قابل ردّ خواهد بود.
واژگان کلیدی: مستشرقان، وحی رسالی، نزول، الهی بودن وحی
یکی از مسائل مهم مورد مناقشه میان مسلمانان ومستشرقان، ماهیت وحی رسالی علی‌الخصوص درمورد پیامبر اسلام6 است.مستشرقان بخلاف اغلب مسلمانان قائل به ماهیتی غیر الهی برای وحی شده‌اند ونظریات متفاوتی که حاصل پیش فرض های غیر الهی است، ارائه کرده‌اند.گرداورنده ابتدا نظریات مستشرقان را باتوجه به عامل موثر در آنها در دو دسته الهی وغیر الهی دس

کلیدواژه‌ها