راهنمای نویسندگان

الف: شرایط عمومی

1. مقالات ارسالی باید برخوردار از صبغه تحقیقی ـ تحلیلی، ساختار منطقی ، مستند و مستدل بوده و با قلم روان و رسای فارسی نگارش شده باشند.

2. مقالات خود را در محیط word با پسوند doc وفونت B Zar 14 از طریق سامانة نشریات علمی ارسال نمایید.

3. حجم مقالات حداکثر در 25 صفحه (300 کلمه ­ای) تنظیم و از ارسال مقالات دنباله­ دار جداً خودداری شود.

4. مشخصات کامل نویسنده شامل، نام ونام خانوادگی، مرتبه علمی/ تحصیلات، نشانی کامل پستی، نشانی صندوق الکترونیکی، شمارة تلفن تماس، شمارة دورنگار، مؤسسة علمی وابسته، همراه مقاله ارسال شود.

5. مقالات ارسالی نباید قبلاً در نشریات داخلی و یا خارجی و یا به عنوان بخشی از یک کتاب چاپ شده باشند و نیز همزمان برای چاپ به سایر مجلات علمی ارسال نشده باشند.

6. از ارسال مقالات ترجمه شده خودداری شود. نقد مقالات علمی و یا آثار و کتاب­های منتشر شده، که حاوی موضوعات بدیع یا نکات علمی ویژه، که با مقتضیات و نیاز جامعه تناسب داشته باشد، امکان چاپ دارند. البته چاپ مقالات پژوهشی و تألیفی بر این گونه مقالات اولویت خواهد داشت.

7. پذیرش تأیید مقالات پس از بررسی توسط سردبیر، به عهدة اعضاء هیأت تحریریه است.

8. مقالات رسیده که توسط هیأت تحریریه مناسب تشخیص داده شوند، برای ارزیابی نزد سه نفر از داوران صاحب­نظر ارسال خواهند شد.

9. مسؤولیت مطالب هر مقاله به عهدة نویسندة آن و صرفاً بیان­گر دیدگاه خود او است.

10. مقاله­ های برگرفته از پایان­ نامه­ ها یا رساله­ های دانشجویی با مسؤولیت استاد راهنما قابل بررسی است.

11. نویسندة مسؤول مقاله در مقالاتی که دو نویسنده دارند تعیین شود.

12. فصلنامه، حداکثر دو ماه پس از دریافت مقالات، نتیجه را به اطلاع نویسندگان آن می­‌رساند.

ب : نحوه تنظیم مقالات

مقالات ارسالی باید از ساختار علمی برخوردار باشند، یعنی دارای عنوان، مشخصات نویسنده، چکیده، کلید واژه‌­ها، مقدمه، بدنة اصلی، نتیجه و فهرست منابع باشند.

1.چکیده: چکیده فارسی مقاله (در صورت امکان به همراه چکیده انگلیسی) حداقل 150 کلمه تنظیم گردد و به اختصار، شامل: بیان مسأله؛ هدف پژوهشی و اجمالی از یافته­های مهم پژوهش در چکیده از طرح فهرست مباحث یا مرور برآنها، ذکر ادلة، ارجاع به مأخذ و بیان شعاری خودداری گردد.

2.کلید واژه: حداکثر 7 واژة کلیدی مرتبط با محتوا که ایفا کنندة نقش نمایة موضوعی مقاله باشد.

3.مقدمه: در مقدمة مقاله، مسألة تعریف، پیشینة پژوهش، ضرورت و اهمیت پژوهش، جنبة نوآوری بحث، سؤالات اصلی و فرعی، تصویر اجمالی ساختار کلی مقاله براساس سؤالات اصلی و فرعی مطرح و مفاهیم و اصلاحات اساسی مقاله تعریف گردد.

4.بدنة اصلی: در سامان­دهی بدنة اصلی مقاله، یکی از شرایط زیر لازم است:

الف: ارائه کنندة نظریه و یافته جدید علمی؛

ب: ارائه کنندة تقریر و تبیین جدید از یک نظریه؛

ج: ارائه کنندة استدلال جدید برای یک نظریه؛

د: ارائة نقد جامع علمی یک نظریه.

علاوه بر این در بدنه اصلی مقاله لازم است:

الف: ماهیت، ابعاد و زوایای مسأله خوب توصیف و تحلیل شود.

ب: پیشینة تحقیق و جنبة نوآوری در مقاله مشخص شود.

ج: آراء و دیدگاه­ها به همراه ادله به طور مستند بیان، تجزیه و تحلیل گردد.

د: نظریات رقیب، به طور مستدل نقد و ارزیابی شود.

هـ: نظریة مقبول ابداع یا اختیار و سپس تبیین و توجیه کافی از آن به عمل آید.

و: نتایج و کاربردهای پژوهش مشخص شود.

5. نتیجه­ گیری: نتیجه بیان­گر یافته­ های تفصیلی تحقیق است که به صورت گزاره های خبری موجز بیان می­گردد. از ذکر بیان مسأله، جمع­ بندی، مباحث مقدماتی، بیان ساختار مباحث، ادله، مستندات، ذکر مثال یا مطالب اسطرادی در این قسمت خودداری شود.

6. فهرست منابع: اطلاعات کتاب­شناختی کامل منابع و مآخذ اعم از فارسی، عربی و لاتین در انتهای مقاله براساس شیوة زیر آورده می­شود:

کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده، نام کتاب (بلد یا ایتالیک)، (ترجمه یا تحقیق)، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر، سال نشر.

مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده، «نام مقاله»، نام نشریه، شمارة نشریه، تاریخ نشر،  صفحات ابتدا و انتهای مقاله، سال نشر.

7. آدرس ­دهی: باید درون متنی باشد (نام نویسنده، سال نشر، صفحه).

ج: یادآوری

1. حق رد یا قبول و نیز ویرایش مقالات برای مجله محفوظ است.

2. استفاده از مقالات با ذکر منبع بلامانع است.