اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

حجت الاسلام محمد مروارید

استاد دروس خارج فقه، اصول و تفسیر حوزه علمیه خراسان

smagmail.com


استاد دروس خارج فقه، اصول و تفسیر حوزه علمیه خراسان

پژوهشگر برجسته حوزه های فقه، اصول و تفسیر