اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر عباس اسماعیل زاده

مدیر گروه آموزشی قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

gvubgg.com


مدیر گروه آموزشی قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد

استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

دکترای قرآن و حدیث از دانشگاه تربیت مدرس تهران

تدریس در مراکز حوزوی و دانشگاهی از جمله: مدرسه عالی نواب، دانشگاه علوم اسلامی رضوی و...

همکاری علمی و پژوهشی با بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

تالیف قریب به ده جلد کتاب مرتبط با قرآن و حدیث

راهنمایی بیش از 45 پایان نامه ارشد و دکتری

نگارش و چاپ بیش از 20 مقاله در مجلات علمی پژوهشی