دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-128 
1. تحلیل پدیده تکرار در قرآن با تاکید بر شبهات کتاب نقد قرآن

صفحه 5-30

روح اله دهقانی؛ سید محمود طباطبائی


شماره‌های پیشین نشریه